Day

July 21, 2021

Va’eschanan

The passuk states ההר הטוב הזה והלבנון this good mountain and the tree of Levanon. Rashi explains “this good mountain” refers to...
Read More