Day

February 9, 2022

Tetzaveh

The passuk states “ועשית על שוליו רמני… על שוליו סביב ופעמני זהב בתוכם סביב and you shall make on its bottom, pomegranates…...
Read More